Zľavy 50 až 70 % na vybrané produkty tu. 🥳
info o objednávkach: po–pi 8–15:30
+420 776 008 028
info o tovaroch: po–ne 10–18
+421 911 880 456

Top značky

INŠPIRÁCIE Výpredaj DARČEKOVÉ POUKAZY

Top značky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI ENDORPHIN REPUBLIC SK S. R. O. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keďže pre nás, spoločnosť Endorphin Republic SK s. r. o., so sídlom Lamač 6780, 841 03 Bratislava, IČO: 53 677 790, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 151636/B, za ktorú koná Mgr. Antonín Strach (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), je ochrana Vašich osobných údajov dôležitá, budeme sa riadiť nasledujúcimi zásadami, aby sme dosiahli ich najvyššiu možnú ochranu.

Toto vyhlásenie a následné spracúvanie osobných údajov sa riadi predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“). Prípady, ktoré všeobecné nariadenie o ochrane údajov neupravuje alebo výslovne dovoľuje ich úpravu na národnej úrovni, sa riadia zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme, že toto vyhlásenie je určené výlučne zákazníkom prevádzkovateľa, ktorí sú fyzickými osobami.

Toto vyhlásenie sa môže z našej strany kedykoľvek zmeniť, a to najmä v prípade zmien v príslušnej právnej úprave týkajúcej sa ochrany osobných údajov, preto Vám vo Vašom vlastnom záujme odporúčame sledovať na našich webových stránkach prípadné aktualizácie tohto vyhlásenia.

Pri nákupe na našich webových stránkach alebo v našich kamenných predajniach nám v rámci kúpnych zmlúv alebo iných obchodných vzťahov poskytujete svoje osobné údaje a nižšie sa môžete oboznámiť s bližšími informáciami o našom spracúvaní týchto Vami poskytnutých údajov.

Upozorňujeme, že svoje osobné údaje nám pri nákupe v kamenných predajniach prevádzkovateľa nemusíte poskytovať, ak nám však neposkytnete niektoré zo svojich osobných údajov, ktoré požadujeme, budeme Vám môcť poskytovať len obmedzené produkty či služby. Poskytnutie Vašich identifikačných osobných údajov je však potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa a na jej plnenie; neposkytnutie týchto údajov znemožní uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Najskôr by sme Vám radi vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť nasledujúci text tohto vyhlásenia.

 

 

OSOBNÉ ÚDAJE

„Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“

DOTKNUTÁ OSOBA

„Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať, alebo ktorá je identifikovateľná.“

Prevádzkovateľ osobných údajov

„Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a primárne zodpovedá za spracúvanie. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že prevádzkovateľom osobných údajov je Endorphin Republic SK s. r. o., so sídlom Lamač 6780, 841 03 Bratislava, IČO: 53 677 790, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 151636/B.“

SPROSTREDKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.“

Pozrite článok 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

AKO SPRACÚVAME ÚDAJE – ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame na základe zákonného dôvodu podľa článku 6 ods. 1. písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy a konanie pred uzatvorením zmluvy (vybavenie a doručenie Vašej objednávky, spravovanie Vášho užívateľského účtu  pre zjednodušenie Vašich objednávok) ďalej a podľa článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a podľa článku 6 ods. 1. písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (určenie výkonu alebo obhajoby nárokov prevádzkovateľa zo zmluvy, priamy marketing, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti, ochrana majetku prevádzkovateľa). Ďalej tiež podľa článku 6 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe vášho poskytnutého súhlasu so spracúvaním týchto údajov v prípade, že oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety fnepostačujú ako zákonný dôvod spracúvania. Osobné údaje sa spracúvajú na účely vybavenia objednávok, uzavretia a plnenia kúpnych zmlúv, dodania objednaného tovaru, reklamačných konaní, spravovania Vášho užívateľského účtu, na účely priameho marketingu (pozri obchodné oznámenie), plnenia právnych povinností prevádzkovateľa plynúcich zo všeobecne záväzných právnych a za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame v primeranom a relevantnom rozsahu, obmedzené na nevyhnutný rozsah s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov, na ktorý nám boli poskytnuté, a o tomto účele používateľa vždy transparentne informujeme.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

V rámci obchodných vzťahov získavame nasledujúce osobné údaje:

  • oslovenie/titul,
  • meno,
  • priezvisko,
  • adresa bydliska
  • doručovacia adresa,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo (alebo čísla, ak nám ich poskytnete),
  • údaje o platobnej karte (ak ste ju použili).

OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame počas obdobia nevyhnutného na účely plnenia zmluvy a aj počas obdobia nevyhnutného na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa či na ochranu našich práv.

Osobné údaje spracúvané na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR budú spracúvané do zániku všetkých záväzkov plynúcich z predzmluvných vzťahov a z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na tovar zakúpený na webových stránkach alebo v kamenných predajniach prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa uvedené osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ďalej spracúvať pre ďalšie účely na základe právnych základov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR.

Osobné údaje spracúvané na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR budú uchované po dobu trvania príslušnej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúvané na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR budú uchované po dobu maximálne 10 rokov odo dňa zániku všetkých záväzkov plynúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na tovar zakúpený na webových stránkach alebo v kamenných predajniach prevádzkovateľa. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, ktoré sa bude týkať práv a/alebo povinností prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnému obchodnému partnerovi – dotknutej osobe, neskončí doba uchovania osobných údajov pred skončením takého konania.

Osobné údaje spracúvané na základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlasu dotknutej osoby sa budú uchovávať počas obdobia uvedeného v súhlase alebo do doby jeho odvolania, pokiaľ bude súhlas odvolaný pred uplynutím doby uvedenej v súhlase.

PRENOS ÚDAJOV – ĎALŠÍ SPROSTREDKOVATELIA

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje automatizovaným aj manuálnym spôsobom, a to aj prostredníctvom určených sprostredkovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa alebo zamestnancom sprostredkovateľa, a to len v miere nevyhnutnej na účely spracúvania. Prenos osobných údajov ďalším sprostredkovateľom nastáva len v minimálnej miere a všetky sprostredkovateľské vzťahy sú založené na zmluvách o spracúvaní, v ktorých sa naši sprostredkovatelia zaručujú prijať také opatrenia, ktorými zaistia rovnakú mieru zabezpečenia osobných údajov, akú poskytuje naša spoločnosť. Takými kategóriami sprostredkovateľov a zároveň príjemcov Vašich osobných údajov budú prevádzkovatelia IT systémov, právny zástupcovia, účtovníci, audítori, finančné inštitúcie, subjekty na odhaľovanie a prevenciu podvodov, poskytovatelia technologických a analytických služieb, poskytovatelia a partneri služieb súvisiacich s logistikou, dopravou a dodávkou a / alebo ich partnerské prevádzky,  poskytovatelia služieb v súvislosti so zákazníckym servisom, poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti služieb súvisiaci s marketingom a reklamou, ako sociálne siete, reklamné agentúry alebo reklamní partneri.

OBCHODNÉ OZNÁMENIE

Podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z z. o elektronických komunikáciách niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, môžeme Vami poskytnuté údaje využiť na priamy marketing v rámci nášho už existujúceho zmluvného vzťahu. Tieto marketingové oznámenia sa budú týkať len našich obdobných produktov a služieb. V každom takomto obchodnom oznámení zároveň nájdete možnosť bezplatne sa odhlásiť z odberu týchto oznámení.

SÚBORY COOKIE

Aby bola naša ponuka pre Vás relevantná, využívajú naše webové stránky www.endorphinrepublic.sk textové súbory cookie. Slúžia na uloženie Vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom nemusíte určitý čas znovu zadávať. Naše súbory cookie samy osebe neidentifikujú jednotlivého používateľa, identifikujú len zariadenie, ktoré používate, a to pomocou náhodne generovaného identifikačného kódu. Ako používateľ môžete vypnúť alebo obmedziť možnosť používania súborov cookie vo svojom prehliadači. Ak to však urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie, ktoré ponúkajú naše stránky.

PROGRAM OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.sk, prevádzkovateľa portálu Heureka.sk; na tieto účely vám môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak máte námietky, dotazník vám už nepošleme.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

ZABEZPEČENIE

Aby sme dosiahli najvyššiu možnú mieru ochrany Vami poskytnutých osobných údajov, využívame určité technológie a funkcie zabezpečenia. Napriek tomu, že sa snažíme maximálne ochrániť Vaše osobné údaje pred ich stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením, nikdy nie je možné zaistiť 100 % kontrolu. O akýchkoľvek incidentoch, ktoré dosiahnu určitú mieru rizika, Vás preto budeme bezprostredne informovať.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V záujme dodržania zásady transparentnosti spracúvania osobných údajov Vám prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie radi poskytneme informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame.

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom (viď čl. 15 GDPR), právo na ich opravu alebo výmaz (viď čl. 16 a 17 GDPR), právo na obmedzenie ich spracúvania (viď čl. 18 GDPR), ako aj právo na ich prenositeľnosť (viď čl. 20 GDPR).

Máte právo vzniesť voči prevádzkovateľovi námietku z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré je vykonávané na právnom základe „verejný záujem“ podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo na právnom základe „oprávnený záujem“ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Rovnako máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom (viď čl. 21 GDPR).

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania s výnimkou prípadov uvedených v článku 22 ods. 2 GDPR (viď čl. 22 GDPR).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať tento súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dokonca môžete dať vymazať všetky údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe vášho súhlasu, okrem prípadu, ak existuje iný právny základ pre spracúvanie týchto osobných údajov (spracúvanie prebieha na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, zmluvy alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Máte tiež právo na kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, vrátane ich zdrojov, účelov a metód spracúvania, elektronických rozhodovaní a subjektov, s ktorými si Vaše údaje vymieňame. Informácie, ktoré požadujete, sa Vám budeme snažiť sprístupniť v primeranom čase. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, Vám v rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme účtovať menší primeraný poplatok.

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov alebo zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu a tiež právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

V prípade otázok, sťažností, pripomienok alebo uplatnenia práv dotknutých osôb nás kontaktujte na e-mailovej adrese: mail@endorphinrepublic.sk

 

Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.