OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI ENDORPHIN REPUBLIC, S. R. O. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keďže pre nás, spoločnosť Endorphin Republic, s. r. o., so sídlom na Švejcarovom nám 2694/5, Praha 5 155 00, IČO: 24146960, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským/Krajským súdom v Prahe pod sp. zn. C 182959, za ktorú koná Mgr. Antonín Strach (ďalej aj ako „ prevádzkovateľ alebo „sprostredkovateľ“), je ochrana vašich osobných údajov dôležitá, budeme sa riadiť nasledujúcimi zásadami, aby sme dosiahli ich najvyššiu možnú ochranu.

Toto vyhlásenie a následné spracúvanie osobných údajov sa riadi predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“). Prípady, ktoré všeobecné nariadenie o ochrane údajov neupravuje alebo výslovne dovoľuje ich úpravu na národnej úrovni, sa riadia zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie sa môže z našej strany kedykoľvek zmeniť, a to najmä v prípade zmien v príslušnej právnej úprave týkajúcej sa ochrany osobných údajov, preto vám vo vašom vlastnom záujme odporúčame sledovať na našich webových stránkach prípadné aktualizácie tohto vyhlásenia.

Pri nákupe na našich webových stránkach alebo v našich kamenných predajniach nám v rámci kúpnych zmlúv alebo iných obchodných vzťahov poskytujete svoje osobné údaje a nižšie sa môžete oboznámiť s bližšími informáciami o našom spracúvaní týchto vami poskytnutých údajov.

Upozorňujeme, že svoje osobné údaje nám nemusíte poskytovať, ak nám však neposkytnete niektoré zo svojich osobných údajov, ktoré požadujeme, budeme vám môcť poskytovať len obmedzené produkty či služby.

Najskôr by sme vám radi vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť nasledujúci text tohto vyhlásenia.

OSOBNÉ ÚDAJE

„Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“

DOTKNUTÁ OSOBA

„Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať, alebo ktorá je identifikovateľná.“

Prevádzkovateľ osobných údajov

„Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a primárne zodpovedá za spracúvanie. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že prevádzkovateľom osobných údajov je (doplní sa).“

SPROSTREDKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov prevádzkovateľa spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.“

Pozrite článok 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

AKO SPRACÚVAME ÚDAJE

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame na základe zákonného dôvodu podľa článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ods. 1. písm. b), a to ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo podľa písm. c) na splnenie zákonnej povinnosti. Ďalej tiež podľa písm. a) na základe vášho poskytnutého súhlasu so spracúvaním týchto údajov v prípade, že oprávnené záujmy podľa ustanovenia uvedeného vyššie nepostačujú ako zákonný dôvod spracúvania. Osobné údaje sa spracúvajú na účely vybavenia objednávok, uzavretia kúpnych zmlúv, dodania objednaného tovaru, reklamačných konaní a na účely priameho marketingu (pozri obchodné oznámenie).

Vami poskytnuté osobné údaje používame vždy len na účel, na ktorý nám boli poskytnuté, a o tomto účele používateľa vždy transparentne informujeme.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

V rámci obchodných vzťahov získavame nasledujúce osobné údaje:

  • oslovenie/titul,
  • meno,
  • priezvisko,
  • kontaktná adresa,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo (alebo čísla, ak nám ich poskytnete),
  • údaje o platobnej karte (ak ste ju použili).

 

OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje uchovávame počas obdobia nevyhnutného na účely plnenia zmluvy a aj počas obdobia nevyhnutného na plnenie zákonných povinností či na ochranu našich práv. Údaje poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby sa budú uchovávať počas obdobia uvedeného v súhlase. Ak využijete svoje právo „na zabudnutie“ alebo odvoláte poskytnutý súhlas, údaje sa, samozrejme, budú uchovávať kratší čas.

PRENOS ÚDAJOV – ĎALŠÍ SPROSTREDKOVATELIA

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje automatizovaným aj manuálnym spôsobom, a to aj prostredníctvom určených sprostredkovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa alebo zamestnancom sprostredkovateľa, a to len v miere nevyhnutnej na účely spracovania. Prenos osobných údajov ďalším sprostredkovateľom nastáva len v minimálnej miere a všetky sprostredkovateľské vzťahy sú založené na zmluvách o spracúvaní, v ktorých sa naši sprostredkovatelia zaručujú prijať také opatrenia, ktorými zaistia rovnakú mieru zabezpečenia osobných údajov, akú poskytuje naša spoločnosť.

OBCHODNÉ OZNÁMENIE

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, môžeme vami poskytnuté údaje využiť na priamy marketing v rámci nášho už existujúceho zmluvného vzťahu. Tieto marketingové oznámenia sa budú týkať len našich obdobných produktov a služieb. V každom takomto obchodnom oznámení zároveň nájdete možnosť bezplatne sa odhlásiť z odberu týchto oznámení.

SÚBORY COOKIE

Aby bola naša ponuka pre vás relevantná, využívajú naše webové stránky www.endorphinrepublic.com textové súbory cookie. Slúžia na uloženie vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom nemusíte určitý čas znovu zadávať. Naše súbory cookie samy osebe neidentifikujú jednotlivého používateľa, identifikujú len zariadenie, ktoré používate, a to pomocou náhodne generovaného identifikačného kódu. Ako používateľ môžete vypnúť alebo obmedziť možnosť používania súborov cookie vo svojom prehliadači. Ak to však urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie, ktoré ponúkajú naše stránky.

ZABEZPEČENIE

Aby sme dosiahli najvyššiu možnú mieru ochrany vami poskytnutých osobných údajov, využívame určité technológie a funkcie zabezpečenia.  Napriek tomu, že sa snažíme maximálne ochrániť vaše osobné údaje pred ich stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením, nikdy nie je možné zaistiť 100 % kontrolu. O akýchkoľvek incidentoch, ktoré dosiahnu určitú mieru rizika, vás preto budeme bezprostredne informovať.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V záujme dodržania zásady transparentnosti spracúvania osobných údajov vám prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie radi poskytneme informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame.

Ak to umožní zákon, máte právo zmeniť osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, alebo ich opraviť.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo obmedziť toto spracúvanie, odvolať súhlas alebo dokonca dať vymazať všetky údaje, ktoré uchovávame na základe vášho súhlasu. Výnimkou sú prípady, keď spracúvanie prebieha na základe zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

Máte tiež právo na kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane ich zdrojov, účelov a metód spracúvania, elektronických rozhodovaní a subjektov, s ktorými si vaše údaje vymieňame. Informácie, ktoré požadujete, sa vám budeme snažiť sprístupniť v primeranom čase. V závislosti od toho, aké informácie budete požadovať, vám v rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme účtovať menší poplatok.

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu a tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

V prípade otázok, sťažností, pripomienok alebo uplatnenia práv dotknutých osôb sa s nami kontaktujte na e-mailovej adrese: mail@endorphinrepublic.cz.

 

Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.

Táto stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.