Top značky

INŠPIRÁCIE Výpredaj DARČEKOVÉ POUKAZY

Top značky

NÁKUPNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Endorphin Republic SK s. r. o., so sídlom Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika, IČO: 53 677 790, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 151636/B na nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu prevádzkovaného na webovej stráne https://www.endorphinrepublic.sk/

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Endorphin Republic SK s. r. o., so sídlom Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika,  IČO: 53 677 790, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 151636/B ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim (zahŕňa spotrebiteľov aj ostatných zákazníkov, ktorí nie sú spotrebitelia, t. j.  podnikajúce fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom e-obchodu Predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na https://www.endorphinrepublic.sk/ (ďalej len „kúpna zmluva“), a to prostredníctvom rozhrania tejto webovej stránky (ďalej aj „webové rozhranie obchodu“). Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.2 Ak je Kupujúcim spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy  s Predávajúcim a pri plnení tejto zmluvy koná mimo rámca  predmetu svojej obchodnej činnosti, inej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania alebo zamestnania, riadia sa vzťahy výslovne neupravené týmito Podmienkami ani kúpnou zmluvou zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Týmto nie sú v prípade kúpnych zmlúv s cudzím prvkom dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy založené kúpnou zmluvou výslovne neupravené týmito Podmienkami ani Kúpnou zmluvou zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“).

1.3 Zmluvné strany môžu dohodou zmeniť, vylúčiť či doplniť niektoré ustanovenia týchto Podmienok (pokiaľ tým nedôjde k porušeniu kogentných ustanovení OZ, ObZ, zákona o ochrane spotrebiteľa ani zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku písomnou dohodou oboch zmluvných strán (napr. v kúpnej zmluve) s tým, že ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú pre zmluvné strany naďalej v platnosti.

1.4 Znenie Podmienok môže Predávajúci meniť a dopĺňať aj jednostranne. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

II. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

 2.1 Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na webovej stránke https://www.endorphinrepublic.sk môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej jen „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný chrániť svoje zabezpečovacie údaje k užívateľskému účtu pred prezradením informácie nevyhnutnej k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie je užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet Kupujúceho, a to najmä v prípade, ak Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane Podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb, ktoré zabezpečujú údržbu pre Prevádzkovateľa.

III. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Tovar je na webovom rozhraní obchodu ponúkaný ako:

 

3.1.1 produkt vo finálnom prevedení, alebo

 

3.1.2 produkt s možnosťou individuálnych úprav podľa výberu a zadania Kupujúceho, alebo

 

3.1.3 produkt s možnosťou individuálneho vyznačenia personalizácie, spočívajúci vo vyznačení textu či iného motívu na tovare, a to podľa výberu a zadania Kupujúceho.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien a dodacích lehôt jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne  dohodnutých podmienok s Kupujúcim.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj  informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky. Dodanie do iných krajín nie je možné.

3.4 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

3.5  Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie:

3.5.1 na identifikáciu osoby Kupujúceho a o jeho kontaktných údajoch, 

3.5.2 o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického           nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.5.3 o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

3.5.4 o požadovanom spôsobe/mieste doručenia objednávaného tovaru,

3.5.5 o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.6 Pred definitívnym odoslaním objednávky Predávajúcemu, Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosť dôkladne skontrolovať celú objednávku a všetky údaje v nej uvedené. Následne Kupujúci objednávku odošle kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v užívateľskému účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.8 Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na webovej stránke e-shopu Predávajúceho (https://www.endorphinrepublic.sk/), pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a doručením objednávky Predávajúcemu. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu skutočnosť prijatia jeho objednávky, t.j. potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy oznámením na elektronickú adresu; na okamih vzniku kúpnej zmluvy však toto informatívne oznámenie nemá vplyv.  Doručenú objednávku je možné meniť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

3.9 Ak Kupujúci nie je spotrebiteľ, považuje sa odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim Predávajúcemu za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom sa samotná kúpna zmluva uzavrie okamihom doručenia záväzného potvrdenia objednávky Predávajúceho Kupujúcemu.

3.10 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, ak boli na internetovej stránke predávajúceho omylom uvedené zjavne chybné alebo neštandardné informácie, najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, ak išlo o posledný kus tovaru, alebo ak je tovar medzičasom vypredaný alebo trvalo nedostupný u dodávateľa. V takýchto prípadoch sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu peňažnú sumu zaplatenú na základe kúpnej zmluvy.

3.11 Odoslaním Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami a že s nimi súhlasí. Stránka e-shopu Predávajúceho obsahuje zreteľnú možnosť si Podmienky pred odoslaním objednávky preštudovať a dôrazne sa odporúča Kupujúcemu túto možnosť využiť a detailne sa s nimi oboznámiť. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky Predávajúcemu súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, keďže tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 

IV. CENA TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA TOVARU KUPUJÚCIM

4.1 Ceny tovaru sa uvádzajú ako konečné, t.j. vrátane DPH príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a balné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku na webovom rozhraní stránky a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.  Ceny tovaru zostávajú v platnosti po celý čas, čo sa zobrazujú na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho a Kupujúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.2.1 bezhotovostne prostredníctvom platobného systému - platobnej brány pre akceptáciu platobných kariet,

4.2.2 v hotovosti  alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného systému - platobnej brány pre akceptáciu platobných kariet na adrese predajni Predávajúceho, ktorej adresa a otváracia doba sú zverejnené na webovej stránke https://www.endorphinrepublic.sk/,

4.2.3 na dobierku, t.j. v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného systému - platobnej brány pre akceptáciu platobných kariet prepravcovi.

4.3 Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, do celkovej ceny uvedenej v nákupnom košíku na webovom rozhraní obchodu budú zarátané aj náklady spojené s dodaním tovaru uvedené v objednávke.

4.4 V prípade predaja hotového produktu, t.j. produktu, pri ktorom kupujúci nezadal požiadavku na jeho individuálne úpravy uvedené v odseku 3.1.2 a  3.1.3 týchto Podmienok, Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, pokiaľ tak nie pri tovare výslovne uvedené.  Pri produkte, pri ktorom kupujúci zadal požiadavku na jeho individuálne úpravy uvedené v odseku 3.1.2 a 3.1.3 týchto Podmienok, je záloha vyžadovaná, a to vo výške  uvedenej  na webovom rozhraní. Týmto nie je dotknuté ustanovenie nasledujúceho odseku týchto Podmienok.

4.5 V prípade platby v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného systému - platobnej brány pre akceptáciu platobných kariet na predajni Predávajúceho alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bezhotovostne prostredníctvom platobného systému - platobnej brány pre akceptáciu platobných kariet (okrem platby kartou v predajni Kupujúceho a platby kartou na dobierku) a zálohovej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.6 V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru alebo zálohy, za tovar, ak bola vyžadovaná, a túto neuhradí ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Predávajúcim, nie kratšej ako 15 dní,  je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.7 Predávajúci vystaví ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť po odoslaní objednávky.

V prípade, ak si Kupujúci tovar prevezme osobne  a kúpnu cenu uhradí v prevádzke Predávajúceho, Kupujúci obdrží v súlade s nasledujúcim odsekom pokladničný doklad.

4.8 Podľa zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku následne najneskôr do 96 hodín.

4.9 Predávajúci je oprávnený, v prípade, ak Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom dodatočne nepotvrdí objednávku (podľa odseku 3.7 týchto Podmienok), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

4.10 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru a Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

V. DODACIE LEHOTY, SPÔSOB DODANIA, NEODOBRATIE TOVARU

5.1 Dodacia lehota tovaru je 30 dní a začína plynúť odo dňa vzniku kúpnej zmluvy. Pri výbere iného spôsobu platby tovaru ako na dobierku však začína dodacia lehota plynúť až od pripísania celkovej ceny tovaru na účet Predávajúceho. Dodacia lehota je splnená odovzdaním objednaného tovaru Predávajúcim Kupujúcemu alebo ním oprávnenej osobe v mieste dodania v lehote podľa predchádzajúcej vety. Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.

5.2 Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste dodania a včas mu to oznámi.

5.3 Ak má Predávajúci tovar odoslať Kupujúcemu:

5.3.1 splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu - podnikateľovi, odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožnením Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi,

5.3.2 splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu – spotrebiteľovi v momente, keď tovar odovzdá Kupujúcemu dopravca.

5.4. V prípade zásahu vyššej moci Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru. Dodacie lehoty pre Kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi sa môžu meniť v prípade neočakávaných skutočností nezavinených Predávajúcim, ako napríklad neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť. Toto platí aj v prípade, že tieto okolnosti nastanú u dodávateľov Predávajúceho.

5.5 Predávajúci je oprávnený na čiastočné dodávky tovaru Kupujúcim - podnikateľom.

5.6 Spôsob dodania tovaru je určený v objednávke. Ak nie je písomne dohodnuté inak, hradí dopravné Kupujúci a jeho výška sa stanoví v objednávke.

5.7 O pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie v predajni Predávajúceho alebo o vyexpedovaní tovaru Kupujúcemu, bude Kupujúci vyrozumený emailom na emailovú adresu Kupujúceho.

5.8 Na kupujúceho, ktorý je podnikateľom predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prevzatím tovaru, avšak ak má Predávajúci Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom tovar odoslať, prechádza na neho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare odovzdaním tovaru prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho. Na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prevzatím tovaru Kupujúcim, prípadne, ak Kupujúci neprevezme tovar načas z dôvodov na strane Kupujúceho, nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho od okamihu, keď bolo Kupujúcemu umožnené  s tovarom nakladať.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Kupujúci, tovar, za ktorý ešte nebola Kupujúcim uhradená kúpna cena neprevezme v deň dohodnutý v kúpnej zmluve, a to ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Predávajúcim, nie kratšej ako 15 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, alebo v prípade, ak deň prevzatia nie je dohodnutý v kúpnej zmluve, tak odo dňa, keď ho Predávajúci písomne (aj emailom alebo SMS správou) alebo faxom vyzval na odber tovaru (ďalej len „neodobraný tovar“), môže Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a neodobraný tovar predať inej osobe. Kupujúcemu v dôsledku takej skutočnosti nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Písomné odstúpenie sa musí doručiť druhej zmluvnej strane.

5.10 Omeškaním Kupujúceho s prevzatím tovaru, za ktorý už bola Kupujúcim uhradená Kúpna cena vzniká Predávajúcemu právo tovar po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho vhodným spôsobom predať na účet Kupujúceho, potom, čo Kupujúcemu poskytol dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu a Kupujúci ani v tejto dodatočnej lehote tovar neuhradil.

5.11 Tovar je možné dodať iba v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

VI. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

6.1. Pre nákupy a zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu Endorphin Republic SK s. r. o. na https://www.endorphinrepublic.sk/ má Kupujúci, ak je spotrebiteľom, v súlade s § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je možné využiť iba v prípade, že ide o spotrebiteľa. 

6.2 V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku týmto Predávajúci poskytuje poučenie spotrebiteľom o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy:

6.2.1 Právo odstúpiť od zmluvy

6.2.1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu.

6.2.1.2 Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dodania tovaru, t. j. odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar, alebo ak sa:

a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.2.1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy informovať Predávajúceho na adrese Endorphin Republic SK s. r. o., Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika alebo na e-mail: bratislava@endorphinrepublic.sk, jednoznačným vyhlásením formou jednostranného právneho konania (napr. listom poslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, uvedený nižšie, ktorý však nie je povinný.

6.2.1.4 Aby sa dodržala lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6.2.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.2.2.1 Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Nie sme Vám však povinní vrátiť platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako nám späť doručíte tovar alebo kým nám nepreukážete zaslanie tovaru späť. Všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou Vám budú vrátené rovnakým spôsobom ako boli od Vás prijaté; v prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku (napr. platili ste v hotovosti na predajni alebo kuriérovi) a  k dispozícii nemáme Vaše iné platobné údaje, či v prípade, ak na základe vlastného uváženia vyhovieme Vašej požiadavke na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov, bude  Vám kúpna cena  vrátená v súlade s údajmi na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré nám písomne oznámite. Rovnakým spôsobom Vám budú vrátené finančné prostriedky aj v prípade, ak Vám budú z našej strany vracané z iného dôvodu ako z dôvodu Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy.  

Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dôkazu preukazujúceho, zaslanie  tovaru  späť, podľa toho, čo nastane skôr.

6.2.2.2 Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, pošlite späť na adresu spoločnosti: Endorphin Republic SK s. r. o., Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika alebo ho odovzdajte osobne v predajni Predávajúceho na adrese Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

6.2.2.3 Náklady spojené s vrátením tovaru

Hradíte priame náklady spojené s vrátením tovaru, teda najmä poštovné a balné. Znášate aj náklady na vrátanie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6.2.2.4 Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte  za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom ako spôsobom, ktorý je potrebný na oboznámenie sa s charakterom a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

6.2.3  Formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

– Adresát: Endorphin Republic SK s. r. o., Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika. Doručovacia adresa: Endorphin Republic SK s. r. o., Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika, e-mail: bratislava@endorphinrepublic.sk

– Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)/poskytnutia týchto služieb (*)

– Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

– Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

6.3 Na úspešné a bezproblémové vrátenie tovaru Predávajúci žiada Kupujúceho – spotrebiteľa o dodržanie nasledujúceho postupu:

6.3.1 obráťte sa na nás s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy, dátumu nákupu a dátumu prevzatia tovaru;

6.3.2 oznámenie o odstúpení spoločne s kópiou objednávky pošlite na našu doručovaciu adresu alebo e-mailom na našu adresu elektronickej pošty;

6.3.3 samotný tovar pošlite na našu doručovaciu adresu.  Odporúčame Vám tovar zaslať doporučenou zásielkou. Za stratu ani poškodenie zásielky počas prepravy späť neručíme. Tovar musí byť kompletný (vrátane všetkých dokladov a príslušenstva), nepoužitý, nepoškodený. Vrátený tovar nám prosím neposielajte späť na dobierku.

6.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné v týchto prípadoch:

6.4.1 ak, predmetom kúpnej zmluvy bol tovar upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu (v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku),

6.4.2 ak ide o zmluvu o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby (v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku),

6.4.3 ak ide o zmluvu, predmetom  ktorej je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal (v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku),

6.4.4 v ďalších prípadoch taxatívne ustanovených v § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku.

6.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné akceptovať v prípade naplnenia niektorej z  podmienok uvedených v bode 6.4.1 až 6.4.4 vyššie.  Vrátaný tovar,  v takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu na náklady Kupujúceho.

6.6 Ak sa spolu s tovarom Kupujúcemu poskytne darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak Kupujúci platne odstúpi od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť, a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

VII. ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

7.1. V prípade rezervácie bicykla, ktorý je možné objednať len na osobný odber, je Kupujúci povinný uhradiť zálohu z kúpnej ceny bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobnej karty, ktorej výšku Predávajúci oznámi Kupujúcemu vopred, a to po vložení bicykla do nákupného košíka na webovom rozhraní obchodu, ktorá bude splatná odoslaním rezervácie Kupujúcim. Táto záloha bude následne započítaná oproti kúpnej cene. Bicykla. Ak Kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote jej splatnosti, na rezerváciu Kupujúceho sa nebude prihliadať. Po uhradení zálohy bude Kupujúci informovaný o pripravenosti bicykla k vyzdvihnutiu na elektronickú adresu Kupujúceho. Pokiaľ si Kupujúci bicykel nevyzdvihne v lehote 15 dní odo dňa doručenia informácie o pripravenosti tovaru z objednávky k vyzdvihnutiu, alebo ak mu nebude po vyskúšaní v predajni bicykel vyhovovať, a z tohto dôvodu Kupujúci odmietne bicykel kúpiť a prevziať, bude mu čiastka uhradenej zálohy vrátená späť na jeho účet, a to najskôr do 7 pracovných dní, čím sa rezervácia považuje za zrušenú.  Inak je Kupujúci povinný pri prebratí bicykla, uhradiť zvyšok kúpnej ceny v predajni Predávajúceho v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou. Kupujúci sa stane vlastníkom bicykla až úplným zaplatením kúpnej ceny.

VIII. FAKTURÁCIA NA FIRMU

8.1. V prípade, že  Kupujúci bude chcieť fakturovať tovar na firmu, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty, musí o tejto skutočnosti Predávajúceho informovať už pri vytvorení objednávky, napr. v poznámke. Neskoršie zmeny platiteľa faktúry nebudú akceptované.

IX. REKLAMÁCIA, ZÁRUČNÁ LEHOTA

9.1 Práva a povinnosti z vadného plnenia sa vo vzťahu Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, t. j. predovšetkým ustanoveniami OZ, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku. Podmienky a spôsob reklamácie výrobkov, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, o vykonávaní záručných opráv a ďalších právach Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom zo zodpovednosti Predávajúceho za vady, sú podrobnejšie upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je prístupný na nasledovnom odkaze https://www.endorphinrepublic.sk/reklamacnyporiadok. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok.

9.2 Práva a povinnosti z vadného plnenia, vrátane záruky za akosť sa vo vzťahu Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, t. j. predovšetkým ustanoveniami ObZ.

9.3 Zákonná záručná doba zodpovednosti za vady poskytovaná Predávajúcim je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec záručná doba je 12 mesiacov. Pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne, ak to je u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

9.4 Pri všetkých zásielkach musí Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúcemu ktorý je spotrebiteľom sa odporúča bezprostredne po prijatí skontrolovať správnosť dodaných položiek tovaru, ich úplnosť, prípadné viditeľné poškodenie vzniknuté prepravou. Zistené vady odporúčame vyznačiť na dodacom liste a dať ich potvrdiť dopravcom. Ostatné vady zistené po rozbalení tovaru musí Kupujúci bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená, ak však  poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, odporúčame poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky tovaru nezbavuje Kupujúceho práva tovar reklamovať, avšak umožňuje predávajúcemu preukázať, že sa zásielka nebola Kupujúcemu doručená v rozpore s kúpnou zmluvou.

9.5 Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dôsledne dodržiavať pravidlá jeho používania v súlade s inštrukciami/návodom dodaným Predávajúcim spolu s tovarom.

9.6 Zodpovednosť za vady nevzniká a o vady kryté zárukou za akosť nejde ani v prípade, že: (a) tovar bol preukázateľne použitý v rozpore s inštrukciami/návodom dodaným Predávajúcim; a/alebo (b) bol použitý nevhodne vzhľadom na jeho úžitkové vlastnosti alebo v rozpore s účelom, na ktorý je určený; a/alebo (c) bol následne svojvoľne upravený, zmenený alebo spojený s inými predmetmi nedodávanými Predávajúcim. Zodpovednosť za vady ani záruka za akosť sa nevzťahujú ani na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, ani na vadu pri veciach predávaných za nižšiu cenu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ani na vady vzniknuté použitím alebo opotrebením použitých vecí.

9.7 Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho prevádzky Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika, kde je zároveň aj sídlo Predávajúceho.

VIII. ROZHODNÉ PRÁVO, PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

8.1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní. Miestne príslušným súdom je pre obe zmluvné strany všeobecný súd žalovaného. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má však právo dožadovať sa svojich nárokov aj v sídle alebo mieste bydliska Kupujúceho.

8.2 Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok dostane do rozporu so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku, zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo OZ, platí príslušná úprava vyššie uvedených zákonov, ostatné články, resp. ustanovenia Podmienok však zostávajú nedotknuté.

8.3 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Podmienkami a individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi Kupujúcim a Predávajúcim, má prednosť text zmluvy.

8.4 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou, ktorá obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa strany dohodli, že tento vzťah sa riadni slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1 V prípade, že Kupujúci ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho objednávku alebo reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, kupujúci môže prípadné podnety, resp. sťažnosti zasielať elektronicky na emailovú adresu mail@endorphinrepublic.sk.

9.2 Prípadné podnety, resp. sťažnosti Kupujúceho budú zo strany Predávajúceho vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa ich odoslania. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho. Ak Predávajúci na podnet, resp. sťažnosť podľa odseku 9.2 týchto podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Kupujúci môže návrh podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS.

 

9.3 Na mimosúdne vyriešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim vzniknutých z kúpnej zmluvy je príslušná napr. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, P.O. Box č.29, 827 99 Bratislava 27, ktorú môže Kupujúci nájsť webovej na stráne www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

9.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

9.5 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh Kupujúceho, ak:

 

9.5.1 Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal,

 

9.5.2 ak sa Kupujúci pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim,

 

9.5.3 ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,

 

9.5.4 ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporov by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,

 

9.5.5 ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

 

9.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu, maximálne však do výšky 5,- EUR vrátane DPH.

 

9.7 V prípade cezhraničného sporu máte ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Platformu na riešenie sporov môžete nájsť na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A PLATNOSŤ PODMIENOK

10.1 Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, že sa použijú iba na uskutočnenie plnenia zmluvy uzavretej s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, alebo poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, priezviska, platobných údajov a adresy dodania) alebo špeciálnych marketingových akcií. Všetky osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytol Kupujúci Predávajúcemu na účely splnenia objednávky alebo marketingových akcií Predávajúceho, sa zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ide najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, dodacia adresa, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailovú adresu a platobné údaje. Informácie o rozsahu, spôsobe, účele, právnom základe, dobe spracúvania osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim a práv Kupujúceho, ktoré má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov Predávajúcim sú obsiahnuté, v dokumente označenom ako „OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI ENDORPHIN REPUBLIC SK S. R. O. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV“,  ktorý je prístupný na webovej stránke Predávajúceho na nasledovnom odkaze https://www.endorphinrepublic.sk/ochrana-osobnych-udajov. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený tento dokument o ochrane osobných údajov jednostranne meniť.

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku.

10.3 Jednotlivé zmluvy sa po uzavretí, Predávajúcim archivujú v elektronickej podobe a sú prístupné iba Predávajúcemu.

10.4 Tieto Podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.11.2021

 XI. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

11.1  Adresa pre doručovanie: Endorphin Republic SK s. r. o., Lamač 6780, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika

11.2  Adresa elektronickej pošty: mail@endorphinrepublic.sk.

11.3. Telefónny kontakt: +420 778 970 899 

Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.