NÁKUPNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPOV V E-SHOPE ENDORPHIN REPUBLIC S.R.O.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú právne vzťahy vzniknuté z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Endorphin Republic s.r.o., so sídlom: Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 24146960, DIČ: CZ24146960, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 182959 („Predávajúci“), a Kupujúcim (zahŕňa spotrebiteľov aj ostatných zákazníkov).

Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú podľa právneho poriadku ČR. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ – t. j. každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná, riadia sa vzťahy výslovne neupravené týmito Podmienkami zákonom č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník (ďalej len „NOZ“) a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy založené zmluvou nad rámec týchto Podmienok NOZ.

I. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetka prezentácia tovaru umiestneného na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť na tento tovar kúpnu zmluvu. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky. Dodanie do iných krajín nie je možné.

Na objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávací formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávací formulár obsahuje najmä informácie:

  • na identifikáciu osoby Kupujúceho a o jeho kontaktných spojeniach,  
  • o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe/mieste doručenia objednávaného tovaru,
  • o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4. Pred definitívnym odoslaním objednávky Predávajúcemu Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosť dôkladne skontrolovať celú objednávku a všetky údaje v nej uvedené. Následne Kupujúci objednávku odošle kliknutím na políčko Potvrdiť objednávku.

5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

6. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na webové stránky e-shopu Endorphin Republic s.r.o. (www.endorphinrepublic.com), pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu skutočnosť prijatia jeho objednávky oznámením na určený e-mail, na okamih vzniku kúpnej zmluvy však toto informatívne oznámenie nemá vplyv.  Prijatú objednávku je možné meniť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

7. Ak nie je Kupujúci spotrebiteľom, považuje sa odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom sa samotná kúpna zmluva uzavrie okamihom doručenia záväzného potvrdenia objednávky Predávajúceho Kupujúcemu.

8. Uvedeným postupom vedúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami a že s nimi súhlasí. Stránka e-shopu Predávajúceho obsahuje zreteľnú možnosť si Podmienky pred odoslaním objednávky preštudovať a dôrazne sa odporúča Kupujúcemu túto možnosť využiť a detailne sa s nimi oboznámiť.

9. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď sa kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim neuzavrie, a to najmä v prípade, že:

  i.  Kupujúci objedná tovar za zjavne chybnú cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho alebo  

  ii. ak je v ponuke Predávajúceho uvedené, že ide o posledný kus daného tovaru, 

Predávajúci upovedomí Kupujúceho o svojej neschopnosti dodať objednaný tovar bez zbytočného odkladu po doručení jeho objednávky. V prípade, že k takejto objednávke Kupujúci uhradil kúpnu cenu daného tovaru alebo jej časť, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu ním uhradenú časť kúpnej ceny/kúpnu cenu, a to obratom a rovnakou formou, akou prebehla jej platba (na účet alebo šekom).

II.          CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru sa uvádzajú vrátane DPH, ak nie je výslovne uvedené, že cena nezahŕňa príslušnú sadzbu DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po celý čas, čo sa zobrazujú na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu (i) v hotovosti na mieste určenom Kupujúcim v objednávke, (ii) na dobierku alebo (iii) bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného systému.

Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, patria do kúpnej ceny aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že Kupujúci dodatočne nepotvrdí objednávku (čl. I. ods. 5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po dodaní a uhradení ceny tovaru.

 

III.        DODACIE LEHOTY, SPÔSOB DODANIA, NEODOBRATIE TOVARU

Dodacia lehota je 30 dní odo dňa vzniku kúpnej zmluvy.  Dodacia lehota je splnená dňom odoslania zásielky, dňom vyskladnenia tovaru zo skladu Predávajúceho alebo dňom pripravenia tovaru na prevzatie Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený na čiastočné dodávky tovaru. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných skutočností nezavinených Predávajúcim, ako napríklad neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť. Toto platí aj v prípade, že tieto okolnosti nastanú u dodávateľov Predávajúceho. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu omeškania voči Predávajúcemu vylúčené. Priame škody vzniknuté z dôvodu omeškania dodania tovaru zavineného Predávajúcim, je možné uplatniť len do výšky hodnoty tovaru v omeškaní.

Spôsob dodania tovaru je určený v objednávke. Ak nie je písomne dohodnuté inak, hradí dopravné Kupujúci a jeho výška sa stanoví v objednávke. Kupujúci preberá najneskôr odoslaním tovaru (odovzdaním tovaru do prepravy) riziko vzniku škody na tovare.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Kupujúci kúpený tovar neprevezme do 15 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, príp. keď ho Predávajúci písomne, telefonicky alebo faxom vyzval na odber (ďalej len „neodobraný tovar“), môže Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a neodobraný tovar predať inej osobe. Kupujúcemu v dôsledku takej skutočnosti nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Písomné odstúpenie sa musí doručiť druhej zmluvnej strane.

Tovar sa posiela iba v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

  

IV.           PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Pre nákupy a zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu Endorphin Republic s.r.o. na www.endorphinrepublic.com má Kupujúci, ak je spotrebiteľom, v súlade s § 1829 NOZ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je možné využiť iba v prípade, že ide o spotrebiteľa. 

2. V súlade s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ týmto Predávajúci poskytuje poučenie spotrebiteľom o práve odstúpiť od zmluvy v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Sb. pre prípad uzavretia kúpnej zmluvy prostriedkami na diaľku:

1.           Právo odstúpiť od zmluvy.

1.1         Do 14 dní máte právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu.

1.2         Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dodania tovaru, t. j. odo dňa nasledujúceho po dni, keď vy alebo vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3         Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Endorphin Republic s.r.o.(so sídlom: Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5) na adrese Endorphin Republic s.r.o. - reklamace, K Borovému 101, 25101 Říčany, e-mail: mail@mail-er.com, formou jednostranného právneho konania (napr. listom poslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, uvedený nižšie, ktorý však nie je povinný.

            Reklamační formulář

1.4         Aby sa dodržala lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2.           Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

2.1         Platbu vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2         Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy, pošlite späť alebo ho odovzdajte Endorphin Republic s.r.o., Waltrovka- budova Dynamica, Kačírkova 4, Praha 5- Jinonice, 15800. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

Náklady spojené s vrátením tovaru

Hradíte priame náklady spojené s vrátením tovaru, teda najmä poštovné a balné

Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom ako spôsobom, ktorý je potrebný na oboznámenie sa s charakterom a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

3.           Vzor oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

– Adresát: Endorphin Republic s.r.o., so sídlom: Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Doručovacia adresa: Endorphin Republic s.r.o., K Borovému 101, 251 01 Říčany-Jažlovice, e-mail: mail@mail-er.com

– Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)/poskytnutia týchto služieb (*)

– Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

– Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

3.           Na úspešné a bezproblémové vrátenie tovaru Predávajúci žiada Kupujúceho – spotrebiteľa o dodržanie nasledujúceho postupu:

  

obráťte sa na nás s vyrozumením o odstúpení od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a prevzatia tovaru;

kompletné vyrozumenie spoločne s kópiou objednávky pošlite doporučene alebo e-mailom na našu doručovaciu adresu;

samotný tovar pošlite doporučene a poistený na našu doručovaciu adresu. Za stratu ani poškodenie zásielky počas prepravy späť neručíme. Tovar musí byť kompletný (vrátane všetkých dokladov a príslušenstva), nepoužitý, nepoškodený a zabalený tak, aby sa počas prepravy nepoškodil jeho originálny obal. Vrátený tovar neposielajte späť na dobierku (takýto tovar neprevezmeme);

peniaze sa pošlú rovnakou formou, ako prebehla platba (na účet, šekom).

Odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné v týchto prípadoch:

 i. ak bol tovar upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu v súlade s ustanovením § 1837 d) NOZ,

ii. v ďalších prípadoch taxatívne ustanovených v § 1837 NOZ.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné akceptovať v prípade naplnenia niektorej z obchodných podmienok uvedených vyššie.  Tovar sa následne vráti na náklady Kupujúceho.

4.       Ak sa spolu s tovarom Kupujúcemu poskytne darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť, a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

V.         ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

V prípade objednávky bicykla, ktorý je možné objednať len na osobný odber na vybraných pobočkách v ČR, bude zákazníkovi vystavená zálohová faktúra vo výške a mene objednávky. Po jej uhradení bude zákazník informovaný o pripravenosti tovaru z objednávky k vyzdvihnutiu. Pokiaľ si zákazník bicykel nevyzdvihne, alebo mu nebude po vyskúšaní vyhovovať, bude mu čiastka uhradenej zálohovej faktúry vrátená späť na účet. Ak si zákazník vyberie na predajni iný bicykel, príp. ďalší tovar, musí ho uhradiť na mieste kartou alebo v hotovosti, ale vždy len v mene CZK.

VI.       FAKTURÁCIA NA FIRMU

Keď bude zákazník chcieť fakturovať tovar na firmu, ktorá je platcom dane, musí o tejto skutočnosti informovať už pri vytvorení objednávky napr. v poznámke. Neskoršie zmeny platiteľa faktúry nebudú akceptované.

VII.       REKLAMÁCIA, ZÁRUČNÁ LEHOTA

 Pri všetkých zásielkach musí Kupujúci bezprostredne po prijatí skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich úplnosť, prípadné viditeľné poškodenie vzniknuté prepravou. Zistené chyby sa musia vyznačiť na dodacom liste a musí ich potvrdiť dopravca, inak nebudú uznané. Ostatné chyby zistené po rozbalení tovaru musí Kupujúci ihneď písomne oznámiť Predávajúcemu.

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu nad rámec zákonnej zodpovednosti za chyby tovaru, upravené v NOZ záruku za akosť tovaru 2 roky odo dňa dodania tovaru. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dôsledne dodržiavať pravidlá jeho používania v súlade s inštrukciami/návodom dodaným Predávajúcim spolu s tovarom.

Nároky Kupujúceho z chýb tovaru vyplývajú z príslušných ustanovení NOZ a reklamačného poriadku Predávajúceho.

Zodpovednosť za chyby nevzniká a o chyby kryté zárukou za akosť nejde ani v prípade, že: (a) tovar bol preukázateľne použitý v rozpore s inštrukciami/návodom dodaným Predávajúcim; a/alebo (b) bol použitý nevhodne vzhľadom na jeho úžitkové vlastnosti alebo v rozpore s účelom, na ktorý je určený; a/alebo (c) bol následne svojvoľne upravený, zmenený alebo spojený s inými predmetmi nedodávanými Predávajúcim. Zodpovednosť za chyby ani záruka za akosť sa nevzťahujú ani na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním.

Do času preukázania zodpovednosti za chybu na strane Kupujúceho platí, že za chybu zodpovedá Predávajúci, ktorý je povinný chybu odstrániť.

V súlade s ustanovením § 1820 ods.1 písm. j) NOZ je Kupujúci oprávnený sa obrátiť so svojou eventuálnou sťažnosťou, ktorú reklamační pracovníci Predávajúceho nevyriešili na jeho spokojnosť, na príslušný český súd alebo Českú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz), prípadne na miestne príslušný živnostenský úrad podľa sídla Predávajúceho.  

 

VIII.          ROZHODNÉ PRÁVO, PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

 Rozhodujúcim právom je právo Českej republiky. Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Miestne príslušným súdom je pre obe zmluvné strany vecne príslušný súd Predávajúceho. Predávajúci má však právo dožadovať sa svojich nárokov v sídle alebo mieste bydliska Kupujúceho.

Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok dostane do rozporu s NOZ, platí príslušná úprava NOZ, ostatné články Podmienok však zostávajú nedotknuté.

IX.            ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A PLATNOSŤ PODMIENOK

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, že sa použijú iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania) alebo špeciálnych marketingových akcií. Všetky osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytol Kupujúci Predávajúcemu na účely splnenia objednávky alebo marketingových akcií Predávajúceho, sa zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Ide najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia na marketingové účely Predávajúceho (najmä na posielanie obchodných oznámení, a to aj prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms), a to až do písomného vyjadrenia nesúhlasu Kupujúceho s týmto spracovaním, poslaným na adresu Endorphin Republic s.r.o., K Borovému 101, 25101 Říčany- Jažlovice

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Kupujúci súhlasí s posielaním informácií súvisiacich s tovarom, so službami alebo s Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí s posielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby sa ukladali tzv. cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Jednotlivé zmluvy sa po uzavretí Predávajúcim archivujú v elektronickej podobe a sú prístupné iba Predávajúcemu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

Podaním objednávky prostredníctvom e-shopu na www.endorphinrepublic.com Kupujúci potvrdzuje, že sa s obsahom Podmienok oboznámil, že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

Tieto Podmienky sú platné a účinné odo dňa 1. 1. 2019.

Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.

Táto stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte.