SÚHLAS SO SPRACOVNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto ako subjekt údajov udeľujem výslovný súhlas spoločnosti Endorphin Republic s.r.o., so sídlom Švejcarovo námestie 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 24146960, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, sp C 182959 (ďalej len "Správca"), so spracovaním osobných údajov poskytnutých Správcovi, a to za nižšie uvedených podmienok:

Osobné údaje, ktoré budú spracovávané: meno a priezvisko a emailová adresa. Súhlasím s ich ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním v nich, triedením a kombinovaním za účelom zasielania ponúk výrobkov a služieb Správca, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách. Spracovanie osobných údajov je a bude na stanovený účel vykonávané Správcom, popr. spracovateľovi, s ktorými Správca uzavrie zvláštnu zmluvu o spracovaní osobných údajov. Doba spracovania osobných údajov je desať rokov od udelenia súhlasu. Dotknutá osoba prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov *, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné, pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne.

* Poučenie Subjektu údajov - Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), informuje, že:

• osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zasielanie ponúk výrobkov a služieb Správca, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách,

• pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie,

• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.