Pustite to z kopca - zľava až 70 % v kategóriách Lyžovanie, Outdoor, Lifestyleďalších 5% dolu s kódom ZKOPCE5 po registrácii.
INŠPIRÁCIE Výpredaj DARČEKOVÉ POUKAZY

Top značky

Top značky

SÚHLAS SO SPRACOVNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto ako subjekt údajov udeľujem výslovný súhlas spoločnosti Endorphin Republic s.r.o., so sídlom Švejcarovo námestie 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 24146960, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, sp C 182959 (ďalej len "Správca"), so spracovaním osobných údajov poskytnutých Správcovi, a to za nižšie uvedených podmienok:

Osobné údaje, ktoré budú spracovávané: meno a priezvisko a emailová adresa. Súhlasím s ich ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním v nich, triedením a kombinovaním za účelom zasielania ponúk výrobkov a služieb Správca, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách. Spracovanie osobných údajov je a bude na stanovený účel vykonávané Správcom, popr. spracovateľovi, s ktorými Správca uzavrie zvláštnu zmluvu o spracovaní osobných údajov. Doba spracovania osobných údajov je desať rokov od udelenia súhlasu. Dotknutá osoba prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov *, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné, pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne.

* Poučenie Subjektu údajov - Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), informuje, že:

• osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zasielanie ponúk výrobkov a služieb Správca, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách,

• pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie,

• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.